Tehnička zaštita

Implementacija tehničkih sistema zaštite u sistem obezbeđenja lica i imovine predstavlja jedan od osnovnih uslova uspešnog poslovanja kompanija. Ugradnja najsavremenijih tehničkih sistema olakšava rad i povećava bezbednost štićenog objekta, a u kombinaciji sa profesionalnim sistemom fizičkog obezbeđenja postiže se pun efekat.

Ono što je značajno naglasiti, je da je Zakonom o privatnom obezbeđenju predviđeno da lica koja rade na poslovima planiranja, projektovanja, kao i same implementacije sistema tehničke zaštite, moraju biti licencirani od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Poštujući kako zakonsku regulativu, tako i klijente sa kojima imamo saradnju, naša kompanija  zadovoljava gore navedene uslove i na osnovu toga pokazuje ozbiljnost u ovoj oblasti.

Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Cilj projektovanja bezbednosnog sistema je pronalaženje jedinstvenog rešenja za specijalne potrebe naših korisnika. Dugogodišnje iskustvo rada u ovoj oblasti pomoglo nam je u kreiranju jedinstvenih paketa usluga koje kontinurano usavršavamo i prilagođavamo u skladu sa potrebama svakog klijenta.

Group Security & Loss Prevention u okviru bezbednosno tehničkog sistema pruža usluge instalacije svih tehničkih bezbednosnih sistema. Alarmni sistemi, kao i sistemi video nadzora (CCTV) imaju vrlo širok spektar primene u tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovnih ustanova, sportskih objekata, objekata specijalne namene, magacinskih prostora itd. Svaki ugrađeni sistem elektronskih uređaja za zaštitu brzo vraća korisniku investiciju uloženu u njega, a upotrebna vrednost se višestruko povećava kroz stalni rad – budnost nad ljudima i imovinom.

Poslovi tehničke zaštite vrše se upotrebom odgovarajućih tehničkih sredstava i uređaja, a sve u cilju sprečavanja protivpravnimih radnji prema licima, imovini i poslovanju, a obuhvataju naročito zaštitu od:

  1. Nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju;
  2. Iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta;
  3. Unošenja oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija;
  4. Provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta;
  5. Neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji;
  6. Zaštitu vozila za transport novca i drugih prevoznih sredstava;
  7. Drugih identifikovanih rizika.

Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje, kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti i dr. Tehnička sredstva i uređaji mogu biti povezani u sistem tehničke zaštite.