USLUGE

Group Security & Loss Prevention

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Upravljanje rizicima predstavlja važan aspekt naših života. Svi smo svakodnevno izloženi riziku, na ovaj ili onaj način, na poslu ili privatno, a često podsvesno i upravljamo rizicima. Ovo pitanje moramo aktivno razmatrati u okviru poslova koje obavljamo. Savremene strukture korporativnog upravljanja, stavljaju značajan akcenat na upravljanje rizicima, a sve u cilju efikasnijeg poslovanja i smanjenja nepotrebnih gubitaka.

U skladu sa potrebama tržišta, prateći aktuelne bezbednosne trendove, naša kompanija je oformila tim kvalifikovanih, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova licenciranih stručnjaka, koji se bave izradom Akata o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja prodstavlja primarni dokument u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, iz kog proilazi plan tehničke zaštite, kao i projekat sistema obezbeđenja i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Kvalitetno izrađen Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja garantuje visoke rezultate u izgradnji sistema bezbednosti Vaše kompanije i uspešno ostvarivanje poslovnih ciljeva na dugoročnom nivou. Ovi akti imaju za cilj da sagledaju sve potencijalne pretnje po ljude i imovinu, ali takođe i da daju predloge konkretnih mera i procedura, kako na osnovu uočenih potencijalnih pretnji smanjiti ili ublažiti eventualne posledice štetnih događaja.

Ova oblast, do sada je bila prepuštena pojedincima, samozvanim ekspertima, koji su na svoju ruku vršili izradu akata, što se u velikoj meri odražavalo na stepen bezbednosti.

Nadzor nad primenom Uredbe o obavezno obezbeđenim objektima, kojom je između ostalog, predvićena procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, sprovodi inspekcijsko telo u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Predviđene kazne

Predviđene kazne po članu 6 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objakata i načinu vršenja poslova tehničke zaštite  sleduju za lica koja:

 • Ne poseduje akt o proceni rizika i opšte akte za zaštitu objekta (član 3.stav1)
 • Ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika (član 3.stav2)

I to  po sledećim kriterijumima:

 • Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara će se kazniti za prekršaj pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti, odnosno pravno lice za privatno obezbeđenje ako ne ispuni gore navedene tačke.
 • Za prekršaj iz Uredbe, iz člana 6. stava 1, kazniće se preduzetnik kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti, odnosno preduzetnik za privatno obezbeđenje, novčanom kaznom od 50.000,00 do 250.000,00 dinara.
 • Istim članom u stavu 3, predviđeno je da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara kazniti odgovorno lice u pravnom licu.

Takođe, prema članu 7 Uredbe o minimalnim tehničkim ulovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama kazniće se za prekršaj u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara finansijska organizacija koja:

 • Ne donese akt o proceni rizika ili ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika (član 2)
 • Ne koristi uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite koji su propisani ovom uredbom (član 3,4,5,6)
 • Za gore navedene prekršaje, novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 dinara do 80.000,00 dinara kazniće se i odgovorno lice u finansijskoj instituciji.

O NAMA

Group Security & Loss Prevention je privredno društvo čiji je fokus poslovanja na pružanju bezbednosnih usluga. U skladu sa potrebama naših klijenata, predlažemo optimalna rešenja, kombinacijom fizičke zaštite, prevencije gubitaka i tehničkih bezbednosnih rešenja.

ADRESA
 • Požeška 11, Čukarica, Beograd
 • +381 66 888 99 22
 • office@gslp.rs
PRATITE NAS

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google